Przepisy Covid

  W chwili obecnej związku z rozporządzeniem z dnia 15.03.2021 w H15 Boutique Hotel, tak samo jak we wszystkich innych obiektach hotelowych, uprawnione do skorzystania z noclegu są wyłącznie następujące grupy osób:

  1. Osoby wykonujące zawód medyczny, niemające miejsca zamieszkania w Warszawie, które przybywają do stolicy, w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych, i potwierdzą ten fakt przed zameldowaniem, zaświadczeniem wystawionym przez placówkę medyczną;

  2. Osoby będące członkami załogi samolotu, statku, pociągu lub kierowcami wykonującymi transport drogowy, niemające miejsca zamieszkania w Warszawie, które przybywają do stolicy, w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych, i potwierdzą ten fakt przed zameldowaniem, zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę;

  3. Osoby będące pracownikami infrastruktury zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, niemające miejsca zamieszkania w Warszawie, które przybywają do stolicy, w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych, i potwierdzą ten fakt przed zameldowaniem, zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę;

  4. Pacjenci oraz opiekun pacjenta, którzy nocują, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej, w placówce leczniczej w Warszawie, niemający miejsca zamieszkania w Warszawie, i przedstawią skierowanie na leczenie, potwierdzające ten fakt;

  5. Osoby będące funkcjonariuszami służb mundurowych lub żołnierzami niemające miejsca zamieszkania w Warszawie, które przybywają do stolicy, w celu realizacji swoich obowiązków zawodowych, i potwierdzą ten fakt przed zameldowaniem, legitymacją służbową;

  6. Osoby wykonujące sport zawodowo oraz sztab szkoleniowy oraz sędziowie, niemający miejsca zamieszkania w Warszawie, korzystający z usług hotelowych, w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego, które przedstawią dokument wystawiony przez odpowiednią federację sportową;

  7. Osoby zdające oraz przeprowadzające egzamin zawodowy, niemające miejsca zamieszkania w Warszawie, które potwierdzą ten fakt dokumentem, wystawionym przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;

  8. Osoby będące pełnomocnikiem procesowym, obrońcą, pełnomocnikiem stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawicielem ustawowym, świadkiem, biegłym, tłumaczem sądowym, niemające zamieszkania w Warszawie, a które nocują w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającymi i potwierdzą ten fakt zawiadomieniem lub innym dokumentem, potwierdzającym posiedzenie sądu;

  9. Osoby będące członkami misji dyplomatycznej, urzędów konsularnych, członkami rodziny w/w, posiadaczami paszportu dyplomatycznego, nocujące w hotelu w związku z wykonywaniem przez oficjalnych funkcji. Jako dowód okazują dokument, wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych, potwierdzający ten fakt;

  10. Osoby będące pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych. Jako dowód wymagany dokument, wystawiony przez pracodawcę, potwierdzający ten fakt;

  11. Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, które jako dowód przedstawią dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z podmiotem, dla którego świadczą usługę;

  12. Osoby przygotowujące treści wykorzystywane przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych, które potwierdzą ten fakt dokumentem, wystawionym przez pracodawcę, lub umową z jednostką publicznej radiofonii i telewizji;

  13. Cudzoziemcy niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu, którzy przedstawią stosowne oświadczenie. Uwaga: cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu! Polak, który mieszka na stałe za granicą, nie może skorzystać z tego wyjątku;

  14. Pasażerowie cywilnego statku powietrznego, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, niemający zamieszkania w Warszawie. Na dowód okazują dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego;

  15. Kontrolerzy NIK, których pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych. Gość jako dowód okazuje swoją legitymację służbową;

  16. Uczestnicy konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską, zdający egzamin sędziowski i prokuratorski, niemający zamieszkania w Warszawie, którzy przedstawią zaświadczenie wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

  17. Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, które przedstawią dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez pracodawcę lub przez podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi;

  18. Dziennikarze nocujący, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, którzy przedstawią legitymację prasową;

  19. Członkowie komisji egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się, o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którzy przedstawią dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, właściwej w sprawach tych egzaminów;

  20. Uczestnicy lub osoby zaangażowane w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych, przybywający na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej i nocujący w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt. Potwierdzeniem faktu jest imienne polecenie wyjazdu służbowego z odpowiedniej komórki;

  21. Aplikanci aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej lub inne osoby zaangażowane w wykonywanie zadań, dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jako potwierdzenie tego faktu, przedstawią zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

  22. Zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, niemający zamieszkania w Warszawie. Jako potwierdzenie tego faktu przedstawią zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.